Værdigrundlag 

Som personalegruppe er vi kontinuerligt i færd med at fastholde vores personlige ydmyghed og nysgerrighed,  i forhold til at forstå den unges livssituation. Vi møder den unge som autentiske og ægte voksne i et engageret fællesskab (omkring beboeren). Et fællesskab der bliver et billede på godt kammeratskab, sammenhold og liv. Vi arbejder kontinuerligt på at bevare tilliden til de processer vi sætter i gang.  Personalegruppen har vilje og mod til at lave kursændringer når det er nødvendigt, vi har også vilje til at lave hurtige sceneskift når det er nødvendigt. Vi har en fasttømret tro på tillid til udvikling.

Vi er optaget af at positive oplevelser kan medvirke til at skabe udvikling, men oplevelserne står ikke alene i denne proces. Oplevelsen af og erfaringen med at kunne klare noget, at få betydning for andre, at kunne bidrage til fællesskabet og opnå anerkendelse er vigtige elementer i fortsat at være motiveret til at skabe udvikling.

Vi ser videns tilegnelse og faglig dygtiggørelse i bred forstand som et vigtigt led i modning og dannelse.

Vi anerkender vigtigheden af sociale netværk. Mennesket er et socialt væsen der har behov for at være sammen med andre. Vi ved at kammeratskab og en vennekreds af jævnaldrende kan have stor betydning for menneskets udvikling og trivsel. Vi forstår samspillet mellem at bidrage til fællesskabet og modtage fra fællesskabet som et vigtigt element i udviklingen af de sociale kompetencer.

Målsætning

Formålet med at bo på Opholdsstedet Hellebæk er at få den nødvendige støtte til hverdagen som der er brug for, for at blive modnet og få styrket sin livsduelighed og selvstændiggørelse. Vi arbejder målrettet med den enkelte beboer, hvor vi sammen afsøger nye strategier og redskaber til at bryde usunde og stagnerede livs- og handlemønstre som eventuelle diagnoser kan have medført. Vi arbejder løsningsfokuseret og ressource orienteret med udspring i det enkelte unge menneskes situation.

Med afsæt i den kommune handleplan udarbejdes mindre delmål ud fra SMART mål principperne. Der laves opfølgning ugentligt på pædagogiske personalemøder med afsæt i den forgangne uges observationer rettet delmålet.

1-2 gange årligt udarbejdes statusbeskrivelse til myndighed, hvori udviklingen af beboerens arbejde med sine udviklingspunkter beskrives.

Der kan endvidere udarbejdes observationsskemaer målrettet det enkelte menneske, som udfyldes op til flere gange dagligt som et arbejdsredskab til at måle forandringer og analysere adfærd eks. I forbindelse med stress niveau eller måltider.