Udadreagerende adfærd


Vores menneskesyn læner sig op af nedstående udsagn:

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle børn er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi børnene som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken ”
Citat: Søren Hertz.

Når der er tale om en udadreagerende adfærd hos et barn eller en ung, er det ofte en adfærd der er præget af  aggressive og voldsomme konflikter med omgivelserne. Fysisk kan den udadreagerende adfærd udvikle sig til spark, skub, slag og ødelæggelse af ting, mens den psykiske form for udadreagerende adfærd kan være trusler, chikane og tilråb.

Årsager til en udadreagerende adfærd er komplekse. Vi forstår adfærd som kommunikation og vi kigger efter hvorfor udadreagerenhed giver mening for netop det menneske som vi har foran os.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi på vores opholdssted kan rumme børn og unge mennesker som har ondt i livet. De kan have så ondt at det i værste tilfælde kan vise sig i en udadreagerende adfærd. En adfærd som kan være farlig for menneskene rundt om barnet eller den unge.

En udadreagerende adfærd kan være et udtryk for afmagt, et overbelastet nervesystem eller manglende erfaringer med værktøjer og strategier til at handle og kommunikere. Den udadreagerende adfærd kan både forekomme som en bevidst eller ubevidst handling. Dette stiller store krav til vores personale, som arbejder ud fra mindste indgrebs princippet. Et princip som skåner barnet eller den unge mod at forvolde skade på sig selv eller andre. Ved indgreb i selvbestemmelsesretten udøves magtanvendelsen, guidningen eller føringen så skånsomt og kortvarigt som muligt. Indgreb som ovenstående sker kun undtagelsesvis og erstatter aldrig den socialpædagogiske indsats eller omsorg.

Som det fremgår af Danmarks riges grundlov paragraf 7,stk. 1, at:

” Den personlige frihed er ukrænkelig”.

Menneskerettighedskonventionens paragraf 5 siger at:

”Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen må berøves friheden undtagen i følgende tilfælde og i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde..”.

Altså er frihedsberøvelsen kun tilladt, hvis der er en lov, der angiver, at det i en ganske speciel situation er tilladt at anvende magt og at berøve en persons frihed.

Beføjelserne ift. magt og tvang er veldefinerede inden for det pædagogiske felt.

På Opholdsstedet Hellebæk arbejder vi hele tiden på at forebygge mod tvang og magt. Vi forebygger dog ikke tvang og magt, ved nødvendigvis at undgå konflikter.  Som grundvilkår vil mennesker noget forskelligt, det gælder også i vores arbejde med de unge mennesker. Forskelligheden er ikke en forstyrrelse i arbejdet med barnet eller den unge, men en helt essentiel del af det socialpædagogiske arbejde.

Vores personalegruppe har opbygget en indsigt og et overskud der gør at vi ikke gør forskelligheden til en magtkamp. Vi er i stedet kreative i forhold til  at finde alternative muligheder. Nye muligheder der kan fungerer som afledning eller konfliktnedtrapning for en udadreagerende adfærd.

Vi har erfaret, at når mennesker udvikler sig, stilles der store krav til at vi som opholdssted formår at individualisere vores indsats.

Vi forsøger at forebygge, den udadreagerende adfærd, via observationer af barnets eller den unges adfærd.  Ved grundigt og jævnligt at analysere os frem til triggere hos den unge. Ud fra vores viden om triggere lægger vi detaljerede strategier for at undgå tilspidsede situationer.

Vi arbejder hele tiden på at finde metoder og indgange der kan bruges til at håndterer og udvikle barnets eller den unges udadreagerende adfærd til et mere hensigtsmæssigt adfærdsmønster.

At den unge/barnet  indfører og tager ejerskab af nye handlekompetencer, strategier og mønstre kræver et kærligt, vedholdende og tydeligt team der utrætteligt støtter processen. Det kræver et team der  hele tiden er på udkig efter lyspunkter. Lyspunkter  vi kan bruge som ledestjerner i forhold til vejen ud af den unges udadreagerenhed og afmagt.

Vi arbejder hele tiden på at teamet forstår at støtte hinanden i både de gode og hårde tider. Vi prioriterer derfor at bruge meget tid på at samle hinanden op efter grænseoverskridende episoder og hændelser. Dette gør vi via defusing og debriefing som er en form for akut krisehjælp til de ansatte. Dette er altafgørende i bestræbelsen på, at bevare en intakt personalegruppe, der ikke føler afmagt og skaber en forrået intern kultur.

Vi har gennem to år fået supervision af Henrik Møller, fra De Psyko- Fysiske Konsulenter.  Henrik underviser os endvidere i skånsomme magtanvendelses greb og stillinger, da dette kan blive nødvendigt ved personfarlige hændelser.

Henrik vedligeholder, opdaterer og underviser personalegruppen minimum en gang om måneden. I Hellebæk sætter vi altid personalets og barnets eller den unges sikkerhed frem for alt.