Media/Fakta 

 

Om Opholdsstedet Hellebæks juridiske grundlag

Opholdsstedet Hellebæk blev godkendt af Helsingør kommune den 20. januar 2011. Den gang hed vi “Weekendskolen i Hellebæk” . Da vi blev godkendt havde vi 18 aflastnings pladser til børn mellem 7 og 14 år. I 2015 lavede vi en omstrukturering, der gjorde os i stand til også at have døgnpladser.  Idag har vi 4 døgnpladser og 6 aflastningspladser.

Vi har skiftet navn til Opholdsstedet Hellebæk. Vi er en godkendt fond med egen bestyrelse og vedtægter. Hvert år aflægger vi regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden. En statsautoriseret revisor reviderer vores regnskaber. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med vores tilbud. Det er socialtilsynet, der hvert år godkender vores budget. Bestyrelsen mødes 4 gange om året og nogle gange mere, hvis der er behov for det.

Vores tilsyn har konkluderet følgende omkring organisation og ledelse efter sidste tilsynsbesøg:

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og bestyrelsen på Opholdsstedet Hellebæk samlet set besidder relevante kompetencer til at sikre opholdsstedets drift. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad er udviklingsorienterede, og at de formår at sikre, at medarbejderne opkvalificeres i forhold til de aktuelle behov børnene og de unge har.

Om vores medarbejdere

Vores faste stab er for størstepartens vedkommende uddannede pædagoger,  men vi har også andre faggrupper ansat så som sosu-medhjælper, sygeplejerske, skolelærer og psykolog. Alle vores medarbejdere har en bred faglig fundering. De fleste har en eller to andre mindre uddannelser bag sig. Vi lægger stor vægt på at kompetence udvikle vores medarbejdere ved interne kurser og supervision.

Vores tilsyn har konkluderet følgende efter sidste tilsynsbesøg:

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne samlet set besidder relevante kompetencer i form af pædagogisk uddannelse og erfaring med målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har en anerkendende tilgang til børnene og de unge, og at de formår at imødekomme børnenes og de unges behov for støtte og omsorg. Socialtilsynet vurderer endvidere, at medarbejderne er udviklingsorienterede og formår dels at opkvalificeres sig og dels at bringe deres nye kompetencer i spil i deres daglige arbejde med børnene og de unge.

Tvind og Hellebæk

Der har i årenes løb været en del forskellige institutioner på Hellebæk. Da vi driver socialt arbejde er et af vores vilkår at vi hele tiden skal tilpasse os den hastigt udviklende socialpolitik i Danmark. Vi tilpasser derfor vores virke efter lovgivning og behov.

I 1994 blev splitflaget taget ned på ejendommen på Nordre Strandvej 95a. Ejendommen havde været kursus ejendom for politiet og hjemmeværnet siden 1961. Den Internationale Efterskole i Helsingør og Hellebæk Friskole flyttede ind. Disse 2 institutioner blev begge startet af lærere fra Tvind. Begge institutioner har siden indstillet deres aktivitet.

I 2010  blev den nuværende institution oprettet med sin  fond og sin bestyrelse. Fondens tilknytning til Tvind er det føromtalte Interessefællesskab med andre skoler og opholdssteder i Danmark, som historisk set har sine rødder i Tvind.

Fælleseje og bygninger

Vores institution lejer sine bygninger af den erhvervsdrivende fond Fælleseje. Fælleseje er stiftet af mennesker fra Lærergruppen. Det  er en fond med et almentnyttigt formål, som b.la udlejer bygninger til skoler og opholdssteder i Danmark efter gældende regler og  udfra markedslejen. Hverken mere eller mindre.

Fælleseje deler også penge ud til almennyttige projekter rundt omkring i verden.

Andre dele af bygningerne  på vores matrikel lejes ud til AktivKollegiet i Hellebæk og Helsingør Kommune.