Media/Fakta 

 

Vi har oprettet denne medie side for at svare på en række spørgsmål som kan blive rejst i pressen i løbet af efteråret 2017. Nogle danske medier har haft opmærksomheden rettet mod det som medierne kalder Tvind. Fordi vores institution er med i det vi hos os kalder “Interessefællesskabet Tvind”  vil vi gerne her kort sige noget om de faktiske forhold.

Om Interessefælleskabet Tvind

Interesse fællesskabet Tvind  er en uforpligtigende gruppering af institutioner. Ledere og medarbejdere fra disse institutioner mødes ved formelle og uformelle møder, hvor ideer deles og udvikles,  og vi sparrer med hinanden på kryds og tværs  omkring det sociale og kulturelle arbejde vi laver. Interessefællesskabet er ikke  bundet sammen juridisk. Det er ikke en forening og det er ikke en organisation.

Institutionerne  deltager i  forskellige kulturelle arrangementer i løbet af året. Der er  et sommerteater http://www.tvind.dk/arrangementer/tvind-sommerteater og en vinterkoncert http://www.tvind.dk/arrangementer/vinterkoncert-på-tvind , der bliver afholdt forskellige sportsstævner hvoraf det største er OL på Tvind  http://www.tvind.dk/arrangementer/tvind-ol .

Vi abonnerer på ydelser hos et firma der hedder E-advice. Skoler og sociale-institutioner kan abonnere på firmaets ydelser, og der betales udfra hvor mange børn/unge der er på den pågældende institution. E-advice afholder forskellige kurser og konferencer og vi kan ligeledes modtage supervision og rådgivning omkring driftsmæssige spørgsmål. Vi abonnerer på E-advice. Det er ikke alle der er i Interessefællesskabet Tvind, der abonnerer på E-advice’s ydelser.

Om Opholdsstedet Hellebæks juridiske grundlag

Opholdsstedet Hellebæk blev godkendt af Helsingør kommune den 20. januar 2011. Den gang hed vi “Weekendskolen i Hellebæk” . Da vi blev godkendt havde vi 18 aflastnings pladser til børn mellem 7 og 14 år. I 2015 lavede vi en omstrukturering, der gjorde os i stand til også at have døgnpladser.  Idag har vi 4 døgnpladser og 6 aflastningspladser.

Vi har skiftet navn til Opholdsstedet Hellebæk. Vi er en godkendt fond med egen bestyrelse og vedtægter. Hvert år aflægger vi regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden. En statsautoriseret revisor reviderer vores regnskaber. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med vores tilbud. Det er socialtilsynet, der hvert år godkender vores budget. Bestyrelsen mødes 4 gange om året og nogle gange mere, hvis der er behov for det.

Vores tilsyn har konkluderet følgende omkring organisation og ledelse efter sidste tilsynsbesøg:

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og bestyrelsen på Opholdsstedet Hellebæk samlet set besidder relevante kompetencer til at sikre opholdsstedets drift. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad er udviklingsorienterede, og at de formår at sikre, at medarbejderne opkvalificeres i forhold til de aktuelle behov børnene og de unge har.

Om vores medarbejdere

Vores faste stab er for størstepartens vedkommende uddannede pædagoger,  men vi har også andre faggrupper ansat så som sosu-medhjælper, sygeplejerske, skolelærer og psykolog. Alle vores medarbejdere har en bred faglig fundering. De fleste har en eller to andre mindre uddannelser bag sig. Vi lægger stor vægt på at kompetence udvikle vores medarbejdere ved interne kurser og supervision.

Vores tilsyn har konkluderet følgende efter sidste tilsynsbesøg:

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne samlet set besidder relevante kompetencer i form af pædagogisk uddannelse og erfaring med målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har en anerkendende tilgang til børnene og de unge, og at de formår at imødekomme børnenes og de unges behov for støtte og omsorg. Socialtilsynet vurderer endvidere, at medarbejderne er udviklingsorienterede og formår dels at opkvalificeres sig og dels at bringe deres nye kompetencer i spil i deres daglige arbejde med børnene og de unge.

Internationale praktikanter

Vi har internationale praktikanter fra forskellige læreanstalter i Danmark og Europa.  Praktikanterne er typisk hos os et år ad gangen.  Indimellem har vi fastansat en praktikant som medhjælper.  Vores internationale praktikanter er med til at skabe et spændende og kulturelt og mangfoldigt miljø.  De sidste år har vi haft praktikanter fra Det Nødvendige Semenarium på Tvind. Lige nu har vi 4 praktikanter fra 4 forskellige universiteter i Europa.  ( Frankrig, Spanien, Polen og Rumænien ). Vores praktikanter har en fast mentor som de mødes med en dag om ugen.  På det faste uge møde er der plads til reflektion, drøftelser, mindre faglige kurser og personlig supervision.  Vores praktikanter arbejder altid under vejledning af en pædagog.   Praktikanterne udfører mindre opgaver indenfor institutionens hverdag, og det er tit praktikanterne der er drivkraft i en række aktiviteter og kulturelle arrangementer som vores unge kan slutte sig til. Vi tilstræber at vores praktikanter kan komme til at bidrage til vores hverdag med det vi kalder “ukompliceret livsglæde“.

Vi synes generelt at vi lykkes godt med dette.

Engelsktalende internationalt miljø

At vi har vores internationale praktikanter medfører at der tales meget engelsk på vores institution. Dette er på mange måder en berigelse af det pædagogiske miljø.  For både pædagoger såvelsom de og unge betyder det, at deres talte engelsk bliver meget bedre.

For pædagogerne betyder det  desuden at de ofte er nødt til at forklare til den engelsktalende praktikant, der kommer med en anden kulturel baggrund, hvad der foregår. Det, at vi som fagpersoner i hverdagen ofte skal forklare vores egen praksis, er i høj grad med til at kvalificere vores arbejde.

Vi fortæller hinanden at det er med til at vi ikke “forelsker os i vores egne ideer”.

For de unge betyder det at de skal udtrykke sig på engelsk, og det fører ofte til at kropssprog og mimik bliver en vigtigt del af den daglige kommunikation; dette træner de unges  sociale kompetencer, et aspekt der er vigtigt for mange af vores unge.  Det at praktikanterne for det meste taler engelsk betyder også at samtalerne med praktikanterne ikke kan blive så “dybe” – de dybe pædagogiske samtaler tages med vores faste stab af fagfolk.

Praktikanterne bidrager til de unges liv med ukompliceret livsglæde.

Relationerne mellem de unge og praktikanterne rækker i mange tilfælde i tid langt ud over det år praktikanten er hos os. De unge på institutionen får ofte opbygget et netværk af velfungerende unge fra det meste af Europa.

Tvind og Hellebæk

Der har i årenes løb været en del forskellige institutioner på Hellebæk. Da vi driver socialt arbejde er et af vores vilkår at vi hele tiden skal tilpasse os den hastigt udviklende socialpolitik i Danmark. Vi tilpasser derfor vores virke efter lovgivning og behov.

I 1994 blev splitflaget taget ned på ejendommen på Nordre Strandvej 95a. Ejendommen havde været kursus ejendom for politiet og hjemmeværnet siden 1961. Den Internationale Efterskole i Helsingør og Hellebæk Friskole flyttede ind. Disse 2 institutioner blev begge startet af lærere fra Tvind. Begge institutioner har siden indstillet deres aktivitet.

I 2010  blev den nuværende institution oprettet med sin  fond og sin bestyrelse. Fondens tilknytning til Tvind er det føromtalte Interessefællesskab med andre skoler og opholdssteder i Danmark, som historisk set har sine rødder i Tvind.

Hvad er lærergruppen

Det som i folkemunde ofte blot kaldes ”Tvind” henfører som regel til en gruppe mennesker, som kalder deres fællesskab ”Lærergruppen”. Lærergruppen  har stået i spidsen for uddannelse af massevis af unge mennesker i Danmark og er især kendt for at drive højskoler og efterskoler, og de seneste 15-20 år også opholdssteder og specialskoler for børn og unge.  Lærergruppen har taget intiativ til og finansieret byggeriet af Tvindmøllen. http://www.folkecenter.dk/dk/rd/vindkraft/48017/tvindmollen/  Lederen af vores institution, Mette Bryndum,  har været frivillig ved byggeriet af Tvindmøllen i 1976.

Lærergruppen består af mennesker, der hver især personligt har taget stilling til at ville leve deres liv i en kollektiv samlivsform for en kortere eller længere periode.

Lærergruppen er således et organiseret fællesskab, men ikke en organisation i juridisk forstand.

Lærergruppen er ikke nogen organisation, forening, fond, institution eller i den forstand noget som helst, der eksisterer en kategori for. Den er en unik tillidsbaseret formation af mennesker, der giver hinanden håndslag på, at de holder sammen i tykt og tyndt.

De medarbejdere på Opholdsstedet i Hellebæk, som er tilknyttet Lærergruppen, har de samme ansættelsesvilkår som de øvrige medarbejdere.

Fælleseje og bygninger

Vores institution lejer sine bygninger af den erhvervsdrivende fond Fælleseje. Fælleseje er stiftet af mennesker fra Lærergruppen. Det  er en fond med et almentnyttigt formål, som b.la udlejer bygninger til skoler og opholdssteder i Danmark efter gældende regler og  udfra markedslejen. Hverken mere eller mindre.

Fælleseje deler også penge ud til almennyttige projekter rundt omkring i verden.

Andre dele af bygningerne  på vores matrikel lejes ud til AktivKollegiet i Hellebæk og Helsingør Kommune.